Natječaj za radno mjesto Ispis
Utorak, 07 Kolovoz 2018 14:43

DJEČJI VRTIĆ ANĐELI ČUVARI
Cvjetno naselje 24/a
KORČULA

 

NATJEČAJ
ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Dječji vrtić Anđeli čuvari raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:
1. ODGOJITELJ (M/Ž) -jedan (1) izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:


● završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja ili prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13)
Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
• Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – diploma (preslika)
• dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
• dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:


1. uvjerenje o nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za djela iz čl. 25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana).
2. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za djela prekršaja iz čl. 25. st. 4 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana).
• presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
• domovnica
• rodni list
• životopis s opisom dosadašnjeg rada
• Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić Anđeli čuvari Cvjetno naselje 24/a 20260 Korčula u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj traje od 07. 08. 2018. – 14. 08. 2018.


DV Anđeli čuvari